Halland

Terra Skaniae Historia Lagen

Halland

Skåne Blekinge Bornholm

|1676|Arvet|Brömsebro|Historia|Karl XII|Krigsepoken|Länsstyrelsen|Namnet|

Först en uppmaning!!

Använd gärna den skåneländska flaggan och vårt gemensamma vapen för att visa samhörigheten i regionen. Gärna också vårt valspråk.

Top

Lite om Hallands historia

Historien för Hallands del kanske börjar för ca 10.000 år sedan då de första människorna bosatte sig i kustbandet och i floddalarna. Vattnet var den tidens transportvägar. Människorna kände ingen speciell nationstillhörighet.

Top

Namnet Halland kommer från det fornnordiska ordet hall, som egentligen betydde häll. Krönikören Jordanes skrev redan på 500-talet om det skandinaviska folket, hallin, som då skulle syfta på hallänningar.

Landskapet Halland har med all sannolikhet namngetts från söder, det vill säga, av skåningarna. Halland var för skåningarna landskapet på andra sidan Hovs hallar. Man kan alltså tänka sig att folket på andra sidan hallarna så småningom benämnts hallänningar. När namngivningen skett känner man inte till.

 

Top

Det danska arvet

Sedan det danska rikets enande på 900-talet har Halland fram till 1305 av allt att döma varit danskt. En första gränsdragning mellan Sverige och Danmark gjordes vid 1000-talets mitt. Halland var danskt nästan hela perioden mellan år 1000 och 1645 och det danska arvet lever kvar eftersom Halland ekonomiskt och kulturellt ursprungligen var en östdansk provins. Danmark var den tidens nordiska stormakt – politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Det var den danske kungen som styrde, danska stormän som hunsade bönderna och danska präster som predikade på danska i kyrkorna.

Man ser resultatet av Christian IV:s livliga byggverksamhet än i dag, mängden slott i landskapet, korsvirkeshusen. Många seder är också mer lika de skånska och danska.

De halländska städerna förblev relativt outvecklade under medeltiden. Halmstad, Laholm och möjligen Varberg (Getakärr) kan föras tillbaka till 1200-talet, medan övriga städer är senmedeltida. Halmstad flyttade till sin nuvarande plats på 1320-talet.

Valdemar Atterdag, som 1341 hade sålt södra Halland till Magnus Eriksson, erövrade 1360 södra och 1366 norra Halland och därmed blev landskapet ånyo en dansk provins. Under upproret mot Erik av Pommern besatte Engelbrekt större delen av Halland 1434-35.

Under nästan 200 år från 1365 till 1563 upplevde Halland inga konventionella krig mellan kungar eller länder.

Top

En 150-årig krigsepok, 1563-1718, var förödande för bönder och borgare i Halland. Många gårdar brändes, många lades öde och människor dödades. Boskap och mat rövades bort av soldaterna, antingen de kom från Sverige eller Danmark. Halland drabbades hårt under Nordiska sjuårskriget (1563-70), då svenskarna 1565 lyckades erövra Varbergs slott och stad, som danskarna dock återtog 1569.

Kriget 1563-1570 Nordiska sjuårskriget

Kriget 1611-1613 Kalmarkriget

Krigen 1643-1676

Top

1676 vinner Sverige över danskarna vid slaget vid Fyllebro. Det är det sista slaget på halländsk mark.

Förutsättningarna för jordbruk, som var den helt dominerande näringsgrenen var länge ogynnsamma. Halland var ett hedland utan nämnvärt med skog, starkt utsatt för sanddriften, bitvis utbränt och sönderbetet. Med jämna mellanrum drabbades befolkningen i Halland av missväxt. Detta ledde till foderbrist, som i sin tur tvingade bönderna slakta korna – ”bondens enda rikedom” – och därur spirade fattigdom och elände, epidemier och hög barnadödlighet.

Top

Med Karl XII:s död 1718 slutade den hemska krigsepoken i Sveriges och Hallands historia. Dessutom bröts kungens makt och ett för sin tid demokratiskt styrelsesätt, frihetstiden infördes. Kulknappen kan ses som en symbol för slutet på krigsepoken, antingen den var dödande eller inte. Kanske kan den ses som en fredskula..

Top

Freden i Brömsebro 1645 – ett viktigt datum i Hallands folks historia

Det var meningen att Sverige skulle ha Halland på 30 år, men det blev för all framtid. I Brömsebrofreden avträdde Danmark Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel till Sverige. Dessutom fick svenska medborgare tullfrihet genom Öresund och Bälten, vilket var centralt för Sveriges handel västerut. Som pant för denna tullfrihet fick Sverige Halland på 30 år. ”Hela Halland med sina fästningar Lagaholm, Halmstad och Varberg, så och underliggande städer Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka samt underliggande land och län.”

Top

Länsstyrelsen är en myndighet med gamla anor. Landshövdingsämbetet inrättades i Sverige år 1634 av Axel Oxenstierna. Enligt fredstraktaten i Brömsebro 1645 skulle Halland återlämnas till Danmark efter 30 år så några landshövdingar kunde därför inte utses för Halland. Det blev i stället guvernörer som fick styra Halland för den svenska kronans räkning. Den första generalguvernören med ansvar för bl a Halland var den store fältherren Lennart Torstensson, en av segrarna i 30-åriga kriget. Landshövdingeämbetet har funnits redan sedan freden i Roskilde 1658 och den förste halländske landshövdingen hette Bengt Christoffersson Lilliehöök. Länsstyrelsen i Halland har funnits sedan 1719.

Top

Halländsk historia, några årtal

1200-talet: Greve Jakob av Halland bygger ett fäste på klippan Wardhberg

1253: Sverige och Norge beslutar att angripa Danmark. Danske kungen Kristoffer erbjuds en förlikning i vilken Halland ska lämnas som pant. Kristoffer vägrar fullfölja förlikningen och Aranäs bränns.

1256: Halland härjas av en norsk flotta, staden Aranäs vid Viskans mynning bränns

1260-talet: Halmstad och dominikanerklostret omnämns

1271: januari: Petrus de Dacia skriver brev från Halmstad

1307: Halmstad får stadsprivilegier av hertig Kristoffer, ”Vår nya stad Brooktorp”

1343: I en fred avträder den danske kungen Valdemar Atterdag Skåne, Halland och Blekinge till den svenske kungen Magnus Eriksson

1366: Valdemar Atterdag återtar sina forna besittningar och lite till

1397: Union mellan de nordiska länderna grundas på initiativ av drottning Margareta

1400-talet: Ny Varberg anläggs, parallellt till Getakärr

1400-talet: Halland återgår till dansk överhöghet

1430-talet: Halmstads kyrka byggs

1435: Engelbrekt i Sverige gör uppror och tågar mot bl a Halland. Större delen av Halland erövras

1450: Möte mellan danska och svenska stormän i Halmstad. Man enas om att ”evig fred” ska råd mellan de två länderna

1524: Dansk-Svensk fred sluts

1543: Falkenbergshus bränns under Dackefejden och byggs inte upp igen

1563: Det nordiska sjuårskriget börjar. Danskarna erövra Älvsborgs fästning. Halmstad anfalls av svenskarna men lyckas ej inta staden, dock bränns Övraby

1565: Varberg bränns ned av svenskarna och slottet intas. Svenskarna förlorar vid slaget vid Axtorna. Sverige tvingas lösa ut Älvsborgs fästning. (Älvsborgs första lösen)

1569 november: Danmark återtar Varbergshus efter en belägring

1578: Getakärrs (Gamla Köpestads) stadsprivilegier indras och övergår till Ny Varberg

1611: Kalmarkriget bryter ut, bl a utspelas ett slag vid Köleryds hed i Skällinge. Svenskarna vann det slaget

1612: Varberg bränns ned av svenskarna

1613: Freden i Knäred. De gamla gränserna fastställs och Älvsborg tas i pant av danskarna i sex år. Älvsborgs andra lösen på en miljon riksdaler.

1613: Ny Varberg upphör och staden flyttas närmare fästningen på order av Christian IV och kallas för Varberg på Platsarna.

1619, våren: Sista avbetalningen på Älvsborgs lösen sker vid ”Kungamötet” i Halmstad mellan Christian IV och Gustav II Adolf

1619 augusti: Halmstad brinner

1643: Svenskt erövringskrig söderifrån

1645: Freden i Brömsebro. Halland tas som pant i 30 år.

1657: Danmark angriper Sverige

1658: Efter Karl X:s tåg över Bält sluts freden i Roskilde. Halland, Skåne, Blekinge, Bohuslän och Bornholm tillfaller Sverige

1658-1665: Hallands förste landshövding Bengt Christoffersson-Lilliehööks ämbetsperiod

1666: Varberg på Platsarna brinner och flyttas längre från fästningen, dit nuvarande Varberg är belägen.

1676: Sverige vinner över danskarna vid slaget vid Fyllebro. Sista slaget på halländsk mark.

1680: Bröllop på Skottorp mellan Carl XI och danske kungens syster Ulrika Eleonora

1683: Svensk lag införs

1719: Länsstyrelsen med residens inrättas i Halmstad

1767: Varberg eldhärjas

1768: Varberg eldhärjas igen

1769: Caroli kyrka i Varberg byggs

1863: Varberg eldhärjas återigen

1938: Rådhuset i Halmstad invigs

1996, nov: Motorvägen genom Halland invigs av Carl XVI Gustaf

Länsstyrelsen Halland

Gemensam skåneländsk historia, del 1 och 2

Top

 

Web Master: Christer Göransson

Sidan uppdaterades 2014-06-02